අරගලකරුවන් ජනපති හමුවෙයි - අත්අඩංගුවට ගැනීම් නවත්වන්න - Hiru News 06-08-22