මත්කුඩු විකුණූ පාසල් ගුරුවරියක් හා සැමියා අත්අඩංගුවට - Hiru News 25-06-24