''නැති බැරි අයට යමක් දුන්නාම සමහරුන්ට එය ජාතික අපරාධයක්'' - Hiru News 25-06-24