මාව හැම පක්ෂයකින්ම එලෙවුවා - පක්ෂවල ඉඳලා රටට වැඩ කරන්න බෑ - Hiru News 23-06-22