කටුගස්තොටදී වැටලු අටපිරිකර වෙළෙඳසැළ ඇතුළු හිරු රට වටා - Hiru News 18-10-20