මැලේසියාවට ගිය නිලන්ති - තට්ටු දෙකකින් වැටී ජීවිතක්ෂයට - Hiru News 27-05-23