නූලෙන් ගැලවුණ අලි සාත්තුව - බෝට්ටු රණ්ඩුවේ කඳුළු අවනඩුව - Hiru News 18-09-21