අළුත් කල ඇක්සා ගිවිසුමේ නරක පැති - Hiru News 12-07-19