දුන්නත් ගන්න කෙනෙක් නැති ශ්‍රී ලංකන්ට තවත් යානා හතරක් - Hiru News 03-04-24