කොල්ලුරේට අහිමි වූ සභාපතිකම - ළමුන්ට නිල ඇඳුම අවශ්‍ය නෑ - Hiru News 25-10-21