ධනිෂ්ක සිදු කළ සියලු දේ ඔස්ට්‍රේලියානු තරුණිය වමාරයි - Hiru News 19-09-23