නො වෙනස් වන පොලී අනුපාතික - ණය අත්හිටුවීමේ ව්‍යාජ ලිපිය - Hiru News 25-01-23