විවාදය මැද බලය අතහැර ගිය සුජීව - Hiru News 22-02-20