ජනපතිට පාකිස්තානයෙනුත් ඇරයුම් - Hiru News 03-12-19