රාජිතගේ රගපෑම් ගැන හැමෝම දන්නවා - Hiru News 03-12-19