තේ සහ රබර්වලට ඉහල මිලක් ලබාදෙනවා - Hiru News 10-11-19