රතන හාමුදුරුවන්ගේ පැත්ත කුමක්ද - Hiru News 12-06-19