අගමැති අතින් විවෘත වූ හස්ත කර්මාන්තකරුවෙන්ගේ අලෙවි පොළ - Hiru News 17-09-20