දෙවරක් විකිණුනු පාවෙන කඩ - ඉතිරි මුදල නොදුන් නිසා පවරාගෙන Hiru News 08-04-21