අවිස්සාවේල්ලේ තවත් වෙඩි තැබීමක් - එක් පුද්ගලයෙකුට තුවාල - Hiru News 27-05-23