උණුසුම් වූ ඉන්ධන පිරවුම්හල් - ෂෙඩ් එකේ සීමාවෙන් පිටට යන්න - Hiru News 07-07-22