සාගර සමුලුවට ගිය රනිල් - සංචරණ සීමා නිසා ජනතාව දිළිඳු වෙලා - Hiru News 06-12-21