''ආණ්ඩුවත් දතට දත ලෙයට ලෙය වෘත්තීය සමිතිත් දතට දත ලෙයට ලෙය\' - Hiru News 11-07-24