මොල්ලිගොඩ පිරවුම්හලේ ඇවිළෙන්න ගිය ගින්න - පොලිසිය නිවයි - Hiru News 24-06-22