ගෑස් පිපිරුමට ගොදුරු වූ කත - බිරිඳ වෙනුවෙන් ඉල්ලූ සාධාරණය - Hiru News 01-12-21