තෙල් ගැහිල්ල අඩු වෙයි - පිරවුම්හල් අමාරුවේ - තෙල් මිලත් බහී - Hiru News 19-03-23