කැලඹුණු කාලගුණය හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක් ජලයෙන් යටවෙයි - Hiru News 14-05-22