සත් වසකට පසු නිල් මහ සටනේ -ජයග්‍රාහණයේ පහස විඳි රාජකීයන්- Hiru News 19-03-23