උද්ධමනය අඩු වුණා ද - ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ මහ බැංකුවෙ නෙවෙයි - Hiru News 25-01-23