අධ්‍යාපනයට විශාල ආයෝජනයක් කරනවා - Hiru News 10-11-19