ලක් මව පැළඳූ සිව්වැනි පදක්කම - ලෝකයට ලෝකඩ වුණාට අපිට රත්තරං - Hiru News 06-08-22