ඉන්ධන මිල මතුකළ ආණ්ඩුවේ ගැටුම - නැව් සමාගමට ගොදුරුවන අපේ අය - Hiru News 18-06-21