නිරිතදිග කොටසේ වැසි වැඩිවෙයි - ගංගා කිහිපයක ජල මට්ටම් ඉහළට - Hiru News 15-05-22