තිස්සට ජනපතිගෙන් කෝල් එකක් - ඒ උඹලා කවුරු හරි ජනකට කෝල් කරා ද - Hiru News 27-05-23