ගැහුවොත් අනුකම්පා කරනවා - අපි ගැහුවොත් ගහන්නෙ වෙන විදියකට - Hiru News 26-11-21