උසස් පෙල විභාගයේ වූ වංචාවක් ගැන චෝදනාවක් ඇතුළු හිරු රට වටා - Hiru News 18-10-20