නුවරඑළියේ සැණකෙළියට අවසර නෑ - මේක වෙයි කියලා කලින්ම කිව්වා - Hiru News 05-05-21