''පවුලෙන්ම කැම්පස් ගියෙ මම විතරයි අම්මේ කොහොමද ගෙදර එන්නේ'' - Hiru News 19-09-23