බිරිඳට පොරොවෙන් කෙටූ සැමියා - ණය සහ බීමත්කම ගැන නිවසේ අඩදබර - Hiru News 06-07-22