වැඩි වන විදුලි කප්පාදුව - ලංකාවට වඩා දැන් ඉතියෝපියාව හොඳයි - Hiru News 28-06-22