මේක කාඩ් කුට්ටමේ බූරුවෝ අතර සටනක්..- Hiru News 15-02-20