ප්‍රභූ ගමනට පාරවල් වැහුවාට - රියදුරන්ගෙන් දැඩි විරෝධයක් - Hiru News 25-04-24