පාසල් සිසුවෙක් යටකර පලාගිය ට්‍රැෆික් පොලිස් නිලධාරියා - Hiru News 17-09-20