පිළියන්දලදී තරුණයෙකු ඝාතනය කෙරේ - Hiru News 12-01-19