ලංකාවට එන්න ගියේ භායනක නැවක්ද - ඩාලි නැවේ විෂ අපද්‍රව්‍ය - Hiru News 03-04-24