හිටපු ජනපති ඉන්ධන මිල ගැන කතා කරයි - Hiru News 12-10-18