පාසල් සිසුවෙකුගේ බෑගයක් තුළින් හමුවූ පුපුරන ද්‍රව්‍ය - Hiru News 18-08-22