විවාහ මංගල උත්සව සඳහා ලබා දී ඇති සහනය ඉදිරියේ දී අවලංගු වෙයි - Hiru News 23-07-21