ඝන කැලයේ මවගේ ආදරය - කැලේ පැලක මවක් තුන් නිවුන්නුන් බිහි කරයි - Hiru News 16-05-24