වර්ෂාව සහ දැඩි සුළඟින් බිම ඇද වැටුණු පිටකොටුවේ තොරණ් රාජයා - Hiru News 15-05-22